24 / 09 / 2022

Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçe örneği!

 Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçe örneği!

Kamulaştırma bedeline itiraz edebilmek için Asliye Hukuk Mahkemesine bie dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşte kamulaştırma bedeline itiraz dilekçe örneği..


Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçe örneği!

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kamulaştırmanın nasıl yapılacağını ilişkin bilgilere yer veriliyor.Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malları kamulaştırılıyor.

İstimlak olarakta bilinen kamulaştırma işlemlerinde gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekiyor. 

Kamulaştırma yapılacak özel mülkiyet üzerinde, özel mülkiyet sahibinin kamulaştıma beddeline itiraz hakkı bulunuyor.Mülkiyet sahibi kararın kendine ulaşması ardından kamulaştırmaya itiraz edecekse 30 gün içerisinde İdare Mahkemesi’ne, kamulaştırma bedeline itiraz edecekse de yine 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurması gerekiyor.

Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçe örneği.. 

...... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE                                                                                  

DAVACI      :

VEKİLLERİ  :

DAVALI           :

KONU            : Kamulaştırma bedelinin arttırılması istemidir.

DAVA DEĞERİ       :

AÇIKLAMALAR       :

1-) Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik  arsası … yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin …/…/… tarih ve … sayılı kararına göre … Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.                  

2-) Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2'sinin değerini  … olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam … kamulaştırma değeri biçilmiştir.

3-) Bu bedel davalı idare tarafından  müvekkilimiz adına …    …/…/… tarihinde bloke edilmiştir.

4-) Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.                

5-) Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m2 için … olarak tespiti ile müvekkilimizin … m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam … ye çıkarılması için bu davayı açma gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : 2942 Sayılı Yasa, HUMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          :Tapu kaydı,   istimlak evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü  kanıt.

CEVAP SÜRESİ                   : 10 Gündür

İSTEM VE SONUÇ              : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin … m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin … olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com