18 / 05 / 2024

Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Kentsel dönüşümle evi riskli olarak tespit edilen ve yıkılan malik ve kiracılara kira yardımı yapılıyor.Peki kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?İşte kentsel dönüşüm kira yardımı 2015..


Kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

6306 sayılı Kanuna göre kira yardımı ödemesi yapılan malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler oluyor.

Yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet eden veya işyeri işleten kişilere, Bakanlıkça belirlenecek oranda defaten kira yardımı yapılabiliyor.

2014 yılında 680 TL olan kira yardımı miktarını 735 TL oldu. Ocak 2015 itibariyle kentsel dönüşüm kira yardımı, aydan aya ödenecek.

2014 yılında yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebiliyordu. Ancak,2015 yılında kentsel dönüşüm kira yardımındaki bu "5 aylık toplu ödeme"den de vazgeçildi.

Ayrıca kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranıyor. Malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden sadece bu şartı sağlayanlara ödeme yapılıyor. Peki kentsel dönüşümde kira yardımı nasıl alınır?

Hak sahipleri, kira yardımı için bulundukları ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor.İşte kentsel dönüşüm başvuru formu örneği..

Kentsel dönüşüm başvuru formu örneği!

İSTANBUL ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNE 

Aşağıda bilgileri bulunan ve ARAADNET yazılımında …………………. yapı kimlik 

numaralı binamız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olup, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre kira yardımından faydalanmak istiyorum. 

Riskli binamı …./…./201… tarihinde tahliye ettiğimi beyan eder, aksi durumun tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre faiziyle geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. 

 Kira yardımından faydalanmam halinde 13.10.2012 tarihli ve 28440 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar uyarınca bankalardan faiz destekli kredi başvurusunda bulunmayacağımı taahhüt ederim. 

 Kira yardımı başvurumun uygun bulunması halinde aşağıda belirttiğim hesap numarama yatırılması hususunda; 

Gereğini arz ederim. 

 ……/…./2015 

 Adı Soyadı - İmza 

İletişim Bilgileri 

Adres : 

Telefon : 

Banka Hesap Numarası (IBAN) : 

EKLER: 

1- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

2- Konut veya işyerinin tapu senedi 

3- Riskli bina tespit raporu inceleme formu 

4- Tahliye ettiğime dair yeni adresimi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği 

Kentsel dönüşüm kira yardımını kimler alamaz?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com